Privacyverklaring

Heppni.nl, gevestigd aan Hoeksekade 35, 2661 GH, Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Heppni.nl
Hoeksekade 35
2661GH Bergschenhoek
Mail: info@heppni.nl
Kamer van Koophandel:


Persoonsgegevens die wij verwerken

Heppni.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Heppni.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heppni.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Heppni.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Heppni.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
- Heppni.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heppni.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens overeenkomstig de boekhoudregels in je land.


Delen van persoonsgegevens met derden

Heppni.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Heppni.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Heppni.nl geen persoonsgegevens aan andere derden.

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen worden doorgegeven/vermeld aan de volgende geadresseerden:

- Ondernemingen die belast zijn met de verwerking van gegevens en leveranciers die diensten verlenen aan Heppni.nl (Vimexx, Koeriersbedrijven PostNL en DHL, Mollie Payments, Paypal, Google, Facebook, Instagram, Pinterest)

Heppni.nl verkoopt onder geen beding gegevens van klanten aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heppni.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Heppni.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven zoals Google Analytics, Add This, Instagram, Facebook, Pinterest.
 
In geen geval winnen cookies persoonsgegevens in waarmee een bepaalde gebruiker kan worden geïdentificeerd.

Onderstaande lijst is een weergave van cookies die wij vergaren en welke informatie hierin opgeslagen wordt.

Cookie Name                                          Cookie Description

FORM_KEY           

Stores randomly generated key used to prevent forged requests.

PHPSESSID   

Your session ID on the server.

GUEST-VIEW      

Allows guests to view and edit their orders.

PERSISTENT_SHOPPING_CART   

A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.

STF        

 Information on products you have emailed to friends.

STORE 

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE 

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

MAGE-CACHE-SESSID     

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION              

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

SECTION-DATA-IDS         

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

PRIVATE_CONTENT_VERSION     

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

X-MAGENTO-VARY                             

Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION       

Facilitates translation of content to other languages.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE                  

Facilitates translation of content to other languages.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Heppni.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Heppni.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Heppni.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heppni.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@Heppni.nl.